Ezy Scan

เพราะอึของลูกน้อย อาจสื่อถึงปัญหาสุขภาพ
ของลูกได้ แม่จึงควรสังเกตอึของลูก
และหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 1

อัพโหลดภาพถ่ายอุจจาระลูกน้อย

ถ่ายรูปอึบนผ้าอ้อมเป็นแนวตั้ง โดยให้อึอยู่ตรงกลางชัดเจน

shootingmascotscanner